Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-11-29 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: CAR T deal puts spotlight on Elicera's technology Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-29 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: CAR T-affär sätter fokus på Eliceras teknik Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-28 Cyxone BioStock: Cyxones vd om emissionen: "denna runda kommer att ta oss in i början av 2025" Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-27 Penser Future Penser Future: Mot ett nytt år med en ny VD - Klaria Pharma Holding Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-27 Redeye Redeye: Klaria Pharma Q3 2023 - Take-off is on the horizon Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-27 MedHelp Care MedHelp Care ingår samarbetsavtal med Falck Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-24 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria Interim Report Q3 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-24 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria Delårsrapport Q3 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-24 Penser Future Penser Future: Utfall i företrädesemission - Cyxone Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-24 Cyxone Cyxone kommenterar utfallet i företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-23 Cyxone Cyxone offentliggör utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-20 Cyxone Sista dag för teckning av aktier i Cyxones pågående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 20 Nov 2023 |

Sista dag för teckning av aktier i Cyxones pågående företrädesemission

Tisdag, den 21 november 2023, är sista dagen för teckning i Cyxone AB:s (publ) (”Cyxone” eller ”Bolaget”) pågående företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK (”Företrädesemissionen”). Notera att bland annat Nordnet och Avanza har sista dag för teckning idag, 20 november 2023. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa använder sig av ett tidigare slutdatum för teckning.

Företrädesemissionen omfattar högst 213 296 902 aktier om cirka 36,3 MSEK före emissionskostnader.

En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av tretton (13) nya aktier. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om cirka 20 MSEK, motsvarande 55 procent av Företrädesemissionen.

Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för:

  • Finansiering av vidare klinisk utveckling för programmen med rabeximod och T20K. Förväntas utgöra cirka 58 procent av emissionslikviden.
  • Finansiering av Bolagets löpande verksamhet inklusive förstärkning utav Bolagets kapitalstruktur, personalkostnader och IT. Förväntas utgöra cirka 35 procent av emissionslikviden.
  • Affärsutveckling, patent, kvalitetssäkrande och regulatoriska processer. Förväntas utgöra cirka 7 procent av emissionslikviden.

VD Carl-Magnus Högerkorp kommenterar:

”Bolaget befinner sig i en mycket fördelaktig position där vi tack vare unika egenskaper hos rabeximod har förutsättningar att positionera läkemedlet i ett patientsegment som växer och där möjligheterna att komma in som ett first-in-class läkemedel är goda. Vår läkemedelskandidat har redan visat starka och relevanta effektsignaler i tidigare fas 2-studier och vi ser fram emot att nu bygga vidare på dessa resultat i en ny grupp patienter med stort medicinskt behov.

Den nya strategin är en väsentligt bättre, långsiktigt mer hållbar väg framåt där rabeximod kan ha first mover advantage i ett nytt patientsegment. Den nya strategin utgår från att skapa bäst förutsättningar för värdebyggande och möjligheter att få till avtal snabbare för vidare kommersialisering med strategiska partners. Idag finns det mycket få fas 2-tillgångar under utveckling som likt rabeximod inte är ett biologiskt läkemedel, inte är en Jak-inhibitor, men som erbjuder en helt ny sjukdomsrelevant mekanism, och som visat klinisk effekt i patienter med svår RA.

Vårt arbete med att framtidsäkra rabeximod, som blev särskilt relevant efter patentgodkännandet i maj 2023, ledde oss till denna ompositionering. Experterna vi konsulterade under strategiprocessen har ställt sig bakom denna riktning med stor entusiasm, eftersom de ser att behandlingsalternativen för denna grupp är få. Med detta i åtanke har bolaget nu beslutat att genomföra en företrädesemission. Det redan säkrade kapitaltillskottet från denna emission kommer att trygga vår verksamhet genom hela 2024 och finansiera värdeskapande samt signalsökande fas 2-studier. Det är därför otroligt spännande att få påbörja dessa studier, något hela Cyxone-teamet ser fram emot med stor entusiasm.

Jag hoppas att du vill vara med på resan med målet att förändra marknaden för RA samt MS och hjälpa miljontals drabbade människor.”

För fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som upprättats i samband med Företrädesemissionen, som bland annat finns tillgängligt på Cyxones hemsida www.cyxone.com.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Cyxone i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.                                                                                                                                            

Kontakt

Carl-Magnus Högerkorp, VD
Tel: 070 781 88 12
E-post: carl.hogerkorp@cyxone.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 20 november 2023.

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar som reumatoid artrit och multipel skleros. Rabeximod är en fas 2-läkemedelskandidat som utvärderas för möjlig behandling av reumatoid artrit. T20K är ett fas 1-läkemedelskandidat för behandling av multipel skleros. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB. För mer information besök www.cyxone.com.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Cyxone. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Cyxone kommer endast att ske genom Prospektet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 6 november 2023 på Cyxones hemsida, www.cyxone.com. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i Cyxone. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Cyxone har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

2023-11-20 Penser Future Penser Future: Ett starkt tredjekvartal - Codemill Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-20 Penser Future Penser Future: Fortsätter att utvecklas operativt bra - Sileon Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-20 Cyxone Cyxone welcomes a renewed engagement by Professor Rikard Holmdahl as Scientific Advisor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-20 Cyxone Cyxone välkomnar ett förnyat engagemang av Professor Rikard Holmdahl som vetenskaplig rådgivare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-17 Codemill Codemill: Delårsrapport januari-september 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-17 Sileon Sileon AB: INTERIM REPORT, JANUARY - SEPTEMBER 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-17 Sileon Sileon AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-16 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Eliceras vd: "iTANK har hög potential vid behandling av solida tumörer" Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-16 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera's CEO: " iTANK has great potential in treating solid tumours" Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-15 Penser Future Penser Future: Licensierar ut NeuroSTAT - Abliva Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-15 Penser Future Penser Future: Närmar sig en rad viktiga värdehöjande milstolpar - Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-15 Cyxone BioStock: Cyxone om emissionen och rabeximods potential Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-14 Cyxone Cyxone deltar i reumatologi-konferens med världsledande forskare och KOLs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-14 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Interim Report 1 January - 30 June 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-14 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 september 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-13 Cyxone BioStock: Emission säkrar Cyxones nya strategi Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-10 Cyxone Cyxone presenterar nya resultat på internationell immunologi-konferens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-07 Penser Future Penser Future: Intervju med Cyxone - Erik Penser Bank - 7 november 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-07 Cyxone Cyxone: Rättelse: uppdaterad länk - Påminnelse: Välkommen till digital bolagspresentation och Q&A imorgon, onsdag 8 november Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-07 Cyxone Cyxone: Påminnelse: Välkommen till digital bolagspresentation och Q&A imorgon, onsdag 8 november Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-07 Cyxone BioStock: Cyxones vd: "Starkt expertstöd för vår strategi" Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-07 Cyxone Idag inleds teckningsperioden i Cyxones företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-06 Cyxone Cyxone offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-31 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics utser valberedning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-31 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: Nomination Committee for Elicera therapeutics appointed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-30 Penser Future Penser Future: Kommande företrädesemission och ändrad strategi - Cyxone Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-27 Cyxone Kommuniké från extra bolagsstämma i Cyxone AB den 27 oktober 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Cyxone Cyxone: Interim Report 1 January to 30 September 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Cyxone Cyxone: Delårsrapport 2023-01-01 till 2023-09-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-26 Penser Future Penser Future: Intervju med MedHelp Care - Erik Penser Bank - 25 oktober 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-25 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klarias styrelse meddelar att Scott Boyer är ny VD för bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-25 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria's board of directors announces that CEO Jesper Wiklund leaves the company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-25 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klarias styrelse meddelar att vd Jesper Wiklund lämnar bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-25 Penser Future Penser Future: Rekordstarka marginaler - MedHelp Care Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-24 MedHelp Care MedHelp Care publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2023 – Rekordhögt bruttoresultat och stort intresse för nya produkterbjudandet Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-18 Cyxone Cyxone presenterar på BioStock Life Science Summit den 25 oktober Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-18 Abliva Abliva presenterar på BioStock Life Science Summit den 25 oktober Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-18 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics presenterar på BioStock Life Science Summit den 26 oktober Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-13 Sileon Sileon AB: Företrädesemissionen har registrerats och handel med BTA upphör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-13 Sileon Sileon AB: The rights issue has been registered and trading in Paid Subscribed Shares ceases Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-11 Abliva Abliva Achieves Important Milestone in the Ongoing FALCON Study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-09 Cyxone Cyxone: Påminnelse: Välkommen till digital bolagspresentation och Q&A imorgon, tisdag 10 oktober Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-09 Cyxone Cyxone receives Intention to Grant from the European Patent Office for a unitary patent of T20K Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-09 Cyxone Cyxone erhåller Intention to Grant för europeiskt enhetspatent för T20K Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-06 Codemill Amazon Studios licenses Accurateplayer SDK from Codemill to power the Media Supply Chain Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-04 Sileon Sileon AB: Sileon offentliggör slutligt utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-04 Sileon Sileon AB: Sileon announces final outcome in Rights Issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-04 Cyxone Rättelse: Uppdaterade länkar - Cyxone bjuder in till digital bolagspresentation och Q&A Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-04 Cyxone Cyxone bjuder in till digital bolagspresentation och Q&A Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-03 Cyxone Cyxone förtydligar, nya strategin avser att snabbare nå marknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-02 Sileon Sileon AB: Sileon Announces Preliminary Outcome in Rights Issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-02 Sileon Sileon AB: Sileon offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-27 Cyxone BioStock Investor Meeting: Cyxone Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-27 Cyxone BioStock Investor Meeting: Cyxone Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-26 MedHelp Care MedHelp Care uppdaterar samtliga kunder till ny modul för ärendehantering - möjliggör byte till Hälsoplattform med AI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-25 Cyxone Kallelse till extra bolagsstämma i Cyxone AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-25 Cyxone Cyxone AB genomför en företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-13 Sileon Sileon AB: Sileon offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-13 Sileon Sileon AB: Sileon publishes prospectus in connection with the upcoming rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-12 Sileon Sileon AB: Sileon utökar produktsortimentet och lanserar ett Trial Account för self-onboarding Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-12 Sileon Sileon AB: Sileon expands product line and opens a Trial Account for self-onboarding Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-08 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics får besked om beviljande av kinesiskt patent som skyddar iTANK-plattformen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-08 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics receives Notice of Allowance for Chinease patent protecting the iTANK platform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-07 Sileon Sileon AB: Sileon resolves on a fully secured rights issue of approximately SEK 33.8 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-07 Sileon Sileon AB: Sileon beslutar om fullt säkerställd företrädesemission om cirka 33,8 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-06 Cyxone Cyxone följer upp sin kommunikation om nya strategin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-04 Penser Future Penser Future: Intervju med Cyxone - Erik Penser Bank - 4 september 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-04 MedHelp Care MedHelp Care stärker ledningen – tillsätter ny roll inom försäljning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-01 Cyxone BioStock: Cyxone om den nya strategin Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-31 Penser Future Penser Future: Reviderar strategi för rabeximod - Cyxone Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-30 Penser Future Penser Future: Nytt rekord i antal användare - MedHelp Care Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-30 Penser Future Penser Future: I väntan på studiestart - Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-30 Cyxone Cyxone: Interim Report 1 January to 30 June 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-30 Cyxone Cyxone: Delårsrapport 2023-01-01 till 2023-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-29 Cyxone Cyxone revises strategy for commercial alignment targeting valuable market opportunities Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-29 Cyxone Cyxone reviderar sin strategi för en kommersiell anpassning inriktad på värdefulla marknadsmöjligheter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-29 Redeye Redeye: Klaria Pharma Q2 - Focus on sealing the deal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-29 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-29 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Interim Report 1 January - 30 June 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-29 MedHelp Care MedHelp Care publicerar delårsrapport för det andra kvartalet 2023 – Fortsatt förstärkning av lönsamheten och positivt kassaflöde från verksamheten Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-28 Codemill Maria Hellström utsedd till ny VD för Codemill AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-28 Penser Future Penser Future: Arbetet fortlöper enligt plan - Klaria Pharma Holding Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-28 Penser Future Penser Future: Fortsätter i rätt riktning - Codemill Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-28 MedHelp Care MedHelp Care tecknar avtal med Svenska Spel – adderar 1 500 medarbetare till sin Hälsoplattform med AI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-25 Sileon Sileon AB: Sileon offentliggör reviderade finansiella mål Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-25 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria Interim Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-25 Sileon Sileon AB: Sileon publishes revised financial targets Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-25 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria Delårsrapport Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-25 Codemill Codemill: Delårsrapport januari-juni 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Penser Future Penser Future: Ett kvartal fyllt med nyheter och utveckling - Sileon Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-18 Abliva Abliva AB Delårsrapport januari-juni 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Sileon Sileon AB: INTERIM REPORT, JANUARY - JUNE 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Sileon Sileon AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-15 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera's potential in cancer therapy published in Nature Communications Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-15 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Eliceras potential inom cancerterapi publicerad i Nature Communications Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-10 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics publishes a scientific article in Nature Communications about the CAR T construct in the ELC-401 program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-10 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics publicerar en vetenskaplig artikel i Nature Communications om CAR T-konstruktionen i ELC-401 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-13 Elicera Therapeutics BioStock: Elicera Therapeutics säkrar viktigt EU-patent Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-13 Elicera Therapeutics BioStock: Elicera Therapeutics receives important EU patent Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-11 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics får besked om beviljande av europeiskt patent som skyddar iTANK[TM]-plattformen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-11 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics receives Notice of Allowance for European patent protecting the iTANK[TM] platform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Penser Future Penser Future: Förnyar samarbetsavtalet med Feelgood - MedHelp Care Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-30 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera gives an update in Cancer Immunotherapy Month Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-30 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera uppdaterar i samband med Cancer Immunotherapy Month Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-30 MedHelp Care MedHelp Care förnyar sitt samarbetsavtal med Feelgood – uppdateras med Hälsoplattform med AI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 Penser Future Penser Future: Lanseringen av Solutions underlättar försäljningsarbetet - Sileon Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-27 Sileon Sileon AB: Sileon launches BNPL Solution module ahead of schedule Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-27 Sileon Sileon AB: Sileon lanserar BNPL-funktionalitetsmodul tidigare än planerat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-26 MedHelp Care MedHelp Care tecknar tilläggsavtal med Avonova avseende erbjudande av Hälsoplattform med AI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-22 Cyxone Rättelse: Cyxone engagerar Asperion som strategisk rådgivare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-22 Cyxone Cyxone förvärvar Asperion som strategisk rådgivare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-21 Penser Future Penser Future: Tekniken är nu live på OKQ8-stationer - Sileon Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-20 Sileon Sileon AB: Sileon's BNPL technology is now live at OKQ8's stations Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-20 Sileon Sileon AB: Sileons BNPL-teknik är nu live på OKQ8s stationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-15 Cyxone Cyxone utser Urban Ottosson till ny CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-15 Cyxone Cyxone appoints Urban Ottosson as new CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 Penser Future Penser Future: Tecknar avtal med Sipay, en stor spansk betaltjänstleverantör - Sileon Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-09 Sileon Sileon AB: Sileon tecknar avtal med spanska Sipay för att lansera BNPL i Spanien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-08 Penser Future Penser Future: Gynnas av omställningen till mer digitala betalsätt - Sileon Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-02 Cyxone BioStock: Uppdatering från Cyxones nya ordförande och vd Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-31 Cyxone Cyxone erhåller Intention to Grant från europeiska patentverket för delpatentet av substansen T20K Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 Cyxone Cyxone receives Intention to Grant from the European Patent Office for the divisional patent of T20K Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 Elicera Therapeutics BioStock Life Science Spring Summit med Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-31 Elicera Therapeutics BioStock Life Science Spring Summit with Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-30 Cyxone Bulletin from the annual general meeting in Cyxone AB on 30 May 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-30 Cyxone Kommuniké från årsstämma i Cyxone AB den 30 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 Sileon Sileon AB: Board members Linus Singelman and Jenny Karlsson buy options in Sileon Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 Sileon Sileon AB: Styrelseledamöterna Linus Singelman och Jenny Karlsson köper optioner i Sileon Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Välfinansierat Elicera beredda för klinik och affärsutveckling Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-24 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Well-financed Elicera prepared for clinic and business development Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-23 Cyxone BioStock: Cyxones vd om patent och investeringsklimat Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-17 Penser Future Penser Future: Väl rustad för pågående och planerade kliniska studier - Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-16 Elicera Therapeutics Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 16 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Penser Future Penser Future: I väntan på EMA-beslut - Klaria Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-16 Redeye Redeye: Klaria Pharma Holding Q1 2023 - No headache just yet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Interim Report 1 January - 31 March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Penser Future Penser Future: Intervju med Elicera Therapeutics - Erik Penser Bank - 15 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-15 Penser Future Penser Future: Tillväxten drivs av mjukvaruintäkterna - Codemill Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-15 Penser Future Penser Future: Kvartalet enligt förväntan - Cyxone Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-12 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria Delårsrapport Q1 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria Interim Report Q1 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Klaria Pharma Holding Bulletin from the annual general meeting in Klaria Pharma Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Klaria Pharma Holding Kommuniké från årsstämma i Klaria Pharma Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Cyxone Cyxone: Delårsrapport 2023-01-01 till 2023-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Cyxone Cyxone: Interim Report 1 January to 31 March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Codemill Codemill: Delårsrapport januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-10 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Janssen CAR T deal supports Elicera's vision Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-10 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Janssens CAR T-avtal ger stöd till Eliceras vision Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-09 Cyxone Cyxone receives patent approval from the US for the salt forms of the compound rabeximod Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Cyxone Cyxone erhåller patentgodkännande i USA för saltformen av substansen rabeximod Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Elicera Therapeutics BioStock Studio: Elicera Therapeutics om Läkemedelsverkets villkorade godkännande Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-05 Abliva Beslut vid årsstämma den 5 maj 2023 i Abliva AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Abliva Resolutions from Annual General Meeting in Abliva AB (publ) on May 5, 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Abliva Ändring av valberedningens förslag till Ablivas årsstämma 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Penser Future Penser Future: Höjer omsättningen och stärker marginalen - MedHelp Care Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-03 Codemill Årsstämma i CodeMill AB (publ) den 3 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Penser Future Penser Future: Miljardaffär inom NHL-området - Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-03 Penser Future Penser Future: Utvecklingen går snabbare än väntat - Sileon Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-03 MedHelp Care MedHelp Care publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2023 – Ökad lönsamhet genom stärkt bruttomarginal, sänkta kostnader samt nytt kunderbjudande med lansering av ”Hälsoplattform med AI” Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Sileon Kommuniké från årsstämma i Sileon AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 MedHelp Care Kommuniké från årsstämman i Medhelp Care Aktiebolag (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Sileon Bulletin from Annual General Meeting in Sileon AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Penser Future Penser Future: Villkorat godkännande från Läkemedelsverket - Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 Carlsquare Carlsquare: Mrkt BUZZ Elicera Therapeutics: Ett steg närmare klinik för CAR T-projekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Penser Future Penser Future: Ingår partnerskap med ledande aktör inom riskbedömning - Sileon Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 Sileon Sileon AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Sileon Sileon AB: INTERIM REPORT, JANUARY-MARCH 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics receives conditional approval from the Medical Products Agency on its CAR T-cell Clinical Trial Application to test ELC-301 (CARMA-study) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics erhåller villkorat godkännande från Läkemedelsverket för ansökan om klinisk prövning (CARMA-studien) med CAR T-cellsterapin ELC-301 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Sileon Sileon AB: Sileon ingår partnerskap med Provenir Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Sileon Sileon AB: Sileon enters partnership with Provenir Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Cyxone Årsredovisning för Cyxone AB för perioden 2022-01-01--2022-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Penser Future Penser Future: Intervju med Sileon - Erik Penser Bank - 26 april 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-26 Cyxone Kallelse till årsstämma i Cyxone AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Cyxone Notice of annual general meeting in Cyxone AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Cyxone Cyxone meddelar valberedningens reviderade förslag inför årsstämma i Cyxone AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria Annual Report 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria Årsredovisning 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 Cyxone Patentgodkännande i Kanada för Cyxones T20K Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-18 Cyxone Bulletin from the extraordinary general meeting in Cyxone AB on 18 April 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-18 Cyxone Kommuniké från extra bolagsstämma i Cyxone AB den 18 april 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics publishes the annual report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 Penser Future Penser Future: Intervju med Cyxone - Erik Penser Bank - 14 april 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-12 Codemill Codemill AB (publ) offentliggör Årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB (publ) issues notice to attend the annual general meeting Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-11 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB (publ) kallar till årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-11 Elicera Therapeutics Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-06 Cyxone BioStock: Cyxone's CEO comments on the US patent notice Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-06 Cyxone BioStock: Cyxone kommenterar patentbeskedet från USA Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-06 Sileon Sileon AB: SILEON PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Penser Future Penser Future: Analytikerpresentation av Cyxone - Erik Penser Bank - 5 april 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-05 MedHelp Care MedHelp Care publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 Abliva Notice of Annual General Meeting of Abliva AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 Codemill Codemill stärker upp styrelsen och förnyar ledningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-02 Cyxone Cyxone receives Notice of Allowance from the US Patent Office for the protection of Rabeximod compound Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-02 Cyxone Cyxone erhåller Notice of Allowance från det amerikanska patentverket för skydd av substansen Rabeximod Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Codemill KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CODEMILL AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Codemill Rickard Lönneborg lämnar rollen som VD för Codemill och föreslås som styrelseledamot vid årsstämman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Cyxone Kallelse till extra bolagsstämma i Cyxone AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Cyxone Notice of extraordinary general meeting in Cyxone AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 MedHelp Care KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDHELP CARE AKTIEBOLAG (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Abliva Abliva AB Publishes 2022 Annual Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-30 Sileon Sileon AB: NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN SILEON AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-30 Sileon Sileon AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SILEON AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-30 Cyxone Cyxone meddelar valberedningens förslag inför årsstämma samt två ledamöters utträde, och förändrade förutsättningar kring styrelsens beslutsmässighet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-30 MedHelp Care MedHelp Care lanserar Hälsoplattform med AI som identifierar tidiga signaler på ohälsa och underlättar för chefer att jobba preventivt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-30 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera om CAR T-cellers potential utanför blodcancer Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-30 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera on CAR T-cells' potential beyond blood cancer Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-28 Penser Future Penser Future: Analytikerpresentation av Elicera Therapeutics - Erik Penser Bank - 28 mars 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-27 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Finansinspektionen startar utredning av Klaria Pharmas hantering och offentliggörande av insiderinformation Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-27 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: The Swedish Financial Supervisory Authority initiates investigation of Klaria Pharma's handling and disclosing of inside information Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-27 Redeye Redeye: Redeye initiates coverage of Klaria Pharma Holding Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-22 Codemill Codemill awarded significant deal with Amazon Studios Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-22 Cyxone Breakthrough in plant-based production of Cyxone's T20K Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-22 Cyxone Genombrott för växtbaserad produktion av Cyxones T20K Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-21 Penser Future Penser Future: Intervju med MedHelp Care - Erik Penser Bank - 21 mars 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-16 Abliva BioStock Investor Meeting med Abliva Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-15 Penser Future Penser Future: Plattformen är live, fördjupat samarbete med Visa och OKQ8 blir kund - Sileon Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-15 MedHelp Care MedHelp Care deltar på Erik Pensers bolagsdag den 16 mars 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-09 Cyxone Cyxone gör betydande framsteg i tillverkningsprocessen för Rabeximod Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-09 Cyxone Cyxone makes significant progress in the manufacturing process for Rabeximod Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-09 Sileon Sileon AB: OKQ8 Bank lanserar BNPL-erbjudande med Sileons teknik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-09 Sileon Sileon AB: OKQ8 Bank launches BNPL offer with Sileon's technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Elicera Therapeutics Erik Penser Bank inleder bevakning på Elicera Therapeutics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Elicera Therapeutics Erik Penser Bank initiates coverage on Elicera Therapeutics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Penser Future Penser Future: Immunonkologi på svenskt sätt - Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-02 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: BioStock: Klarias migränbehandling tar viktiga steg mot marknadsgodkännande Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-02 Cyxone BioStock: Bitarna faller på plats för Cyxone Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-01 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria receives 2,6 MSEK payment from Imbrium Therapeutics in the Epinephrine Alginate Film R&D Collaboration Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-01 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria erhåller betalning om 2,6 MSEK från Imbrium Therapeutics inom FoU-samarbetet för Adrenalin Alginatfilm Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-01 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics hires Erik Penser Bank as market maker Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-01 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics ingår avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Penser Future Penser Future: Avslutar året på topp - MedHelp Care Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-24 Abliva Abliva AB Year-End Report January - December 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Advancements for Elicera in 2022 open for intensive clinical year Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-23 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Avancemang i Eliceras 2022 öppnar för intensivt kliniskt år Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-23 MedHelp Care MedHelp Care publicerar bokslutskommuniké 2022 – Fortsatt teknikutveckling och fokus på lönsam tillväxt ger effekt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Penser Future Penser Future: SaaS-plattformen är live och första kunden är ombord - Sileon Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-20 Penser Future Penser Future: Förberedelser inför den kliniska fas IIb-studien - Cyxone Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-17 Cyxone Cyxone: Bokslutskommuniké 2022-01-01 till 2022-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Cyxone Cyxone: Year-end Report 1 January to 31 December 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Year-end Report 1 January - 31 December 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Sileon Sileon AB: INTERIM REPORT, JANUARY - DECEMBER 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Sileon Sileon AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - DECEMBER 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Penser Future Penser Future: Rekordstark avslutning på ett rekordår - Codemill Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-14 Penser Future Penser Future: Ett steg närmare produktgodkännande i Europa - Klaria Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-14 Codemill Codemill: Bokslutskommuniké januari-december 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Abliva Notice of Extraordinary General Meeting of Abliva AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Abliva Kallelse till extra bolagsstämma i Abliva AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-10 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria Year-End Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-10 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria Bokslutskommuniké Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-09 Penser Future Penser Future: Intervju med MedHelp Care - Erik Penser Bank - 9 februari 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-09 Cyxone Cyxone receive ethical and regulatory approval from Georgia to conduct clinical Phase 2b study in RA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-09 Cyxone Cyxone erhåller etiskt och regulatoriskt godkännande i Georgien för att genomföra klinisk fas 2b-studie i RA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera on AstraZeneca's acquisition of Neogene Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-08 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera om AstraZenecas förvärv av Neogene Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-07 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics recruits LifeSci Consulting as transaction advisor to assist the company in evaluating strategic partnering initiatives Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-07 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics rekryterar LifeSci Consulting som transaktionsrådgivare för att bistå företaget med att utvärdera strategiska partnerskapsinitiativ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 Cyxone Cyxone advances the patent portfolio for Rabeximod Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 Cyxone Cyxone gör framsteg med patentportföljen för Rabeximod Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 Penser Future Penser Future: Förbättrar Sveriges företagshälsa genom digitalisering och AI - MedHelp Care Analyser Visa Stäng
2023-02-02 Codemill Codemill AB wins £1.2m, five year deal with Deutsche Bank UK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-01 Abliva Abliva Appoints Dag Nesse as Vice President of Clinical Operations Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Sileon Sileon AB: Sileon's SaaS-based BNPL platform is live Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Sileon Sileon AB: Sileons SaaS-baserade BNPL-plattform är live Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics lämnar in ansökan om klinisk prövning för att utvärdera sin CAR T-cellsterapi vid behandling av B-cellslymfom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics submits Clinical Trial Application to evaluate its CAR T-cell therapy in B-cell lymphoma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics continues phase I/IIa study with oncolytic virus as planned, following safety review in cohort 3 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics fortsätter fas I/IIa-studien med onkolytiskt virus som planerat, efter säkerhetskommitténs bedömning i kohort 3 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-20 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 Elicera Therapeutics Valberedningen föreslår omval av styrelsen i Elicera Therapeutics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 MedHelp Care MedHelp Care byter Likviditetsgarant till Erik Penser Bank AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-11 Penser Future Penser Future: Hur man besegrar en jätte - Cyxone Analyser Visa Stäng
2022-12-22 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Utfall i Klarias nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-22 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Outcome in Klaria's rights issue Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-22 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: BioStock: Klaria fortsätter ta steg mot marknadsgodkännande Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-20 MedHelp Care MedHelp Care lanserar AI-verktyg – ökar förutsättningar för arbetsgivare att identifiera hälsorisker bland anställda Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Analyst Group har publicerat en analysartikel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 Sileon Sileon AB: Visa investerar ytterligare i Sileons BNPL SaaS plattform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 Sileon Sileon AB: Visa to invest further in Sileon's BNPL SaaS platform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-15 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera om den positiva kliniska effekten i cancerstudien Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-15 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera on the positive clinical effect in cancer trial Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-14 Cyxone BioStock Studio: Cyxone's CEO on the current state and the pipeline Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-14 Cyxone BioStock Studio: Cyxones vd om nuläge och pipeline Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-13 Cyxone Cyxone utser Carl-Magnus Högerkorp till permanent VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-13 Cyxone Cyxone appoints Carl-Magnus Högerkorp as permanent CEO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics reports additional signals of clinical activity in patients treated for neuroendocrine tumors in the ELC-100 study at the Oncolytic Virotherapy Summit in Boston Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics redovisar ytterligare signaler på klinisk aktivitet från patienter med neuroendokrina tumörer i studien med ELC-100 vid Oncolytic Virotherapy Summit i Boston Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria Pharma offentliggör prospekt avseende företrädesemission samt uppdaterar om säkerställandegrad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria publishes prospectus relating to the rights issue and gives update regarding the level of undertaking of the rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-01 Cyxone Cyxone receive ethical and regulatory approval from Hungary to start clinical Phase 2b study in RA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-01 Cyxone Cyxone erhåller etiskt och regulatoriskt godkännande i Ungern för start av klinisk fas 2b-studie i RA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Klaria Pharma Holding Bulletin from the extraordinary general meeting in Klaria Pharma Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Klaria Pharma Holding Kommuniké från extra bolagsstämma i Klaria Pharma Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

13 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
20 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
28 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
2 May 2024 | Årsstämma 2023
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årsstämma 2023
13 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
18 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024